Copyright © 1983, 2001, 2004 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

6: Suomen rahayksikkö on markka


1)Suomen rahayksikkö on markka. Yksi markka on sata penniä. Japanin rahayksikkö on jeni.
2)Haluaisin vaihtaa rahaa / matkashekkejä.
Voinko vaihtaa nämä suomen markoiksi?
Voisitteko rikkoa tämän viisikymppisen (=50 mk setelin)?
Saanko neljä kympin (=10 mk:n) seteliä ja loput pikkurahana?
Minulla ei ole vaihtorahaa.
Minulla ei ole käteistä.
3)Pankki on auki maanantaista perjantaihin yhdeksästä kolmeen. Lauantaina pankki on auki aamupäivällä. Iltapäivällä pankki on suljettu.
Minulla on tili tässä pankissa. Tässä on säästökirjani.
Säästän rahaa osaketta varten.
Haluaisin tallettaa tililleni 500 markkaa.
Haluaisin ottaa tililtäni 200 markkaa.
Talletuksille maksetaan korkoa 6% vuodessa.
Haluaisin lainata rahaa. Saanko lainan teidän pankistanne?
Olen opiskelija. Saanko matalakorkoisen opintolainan?
Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta.
4)Saan palkan suoraan tililleni pankkiin.
Saan palkkani käteen.
Tuloni ovat kuussa 200.000 jeniä. Kun maksan veron, vuokran, vakuutukset, sähkö-, kaasu-, vesi-, puhelin- ym. (=ynnä muut) laskut ja kulut, ei jäljelle jää mitään. Menot ovat yhtä suuret kuin tulot.
5)Palkasta menee veroa 30%. Vero on Suomessa korkea!

Sanat

aamupäiväcf. aamu+päivä ‘morning’
aukiopen cf. suljettu
iltapäiväilta+päivä ‘afternoon’
jeniyen
jääcf. jäädä ‘to remain’
jäljelleleft
kaasugas
korkeahigh
korkointerest (risoku)
kuinas, then
kulutkulu-t ‘expenses’
kunwhen
kymppiten marks cf. kymmenen
käteenkäte-en cf. käsi ‘hand’
käteistäkäteis-tä cf. käteinen ‘cash’
lainaloan
lainatato loan
lauantainalauantai-na cf. lauantai ‘Saturday’
loputlopu-t ‘the remainder’ cf. loppu ‘end’
maanantaistamaanantai-sta cf. maanantai ‘Monday’
maksancf. maksaa ‘to pay’
maksetaanmakse-ta-an cf. maksaa
markkaFinnish mark
markoiksimarko-i-ksi cf. markka
matalakorkoinenmatala+korko-inen cf. matala, korko
matkashekkimatka+shekki ‘traveler‘s check’
meneecf. mennä ‘go’
menotmeno-t ‘expenditure’ cf. tulot
mitäänanything cf. mikä, mitä
mk= markka
mk:n= markan
opintolainaopinto+laina ‘student‘s loan’
osakettaosaket-ta cf. osake ‘stock’
ottaato take
palkkawage
palkastacf. palkka
palkkanipalkka-ni
pankistannepanki-sta-nne ‘from your (te) bank’ cf. pankki
pankkibank
pennipenny (=1 / 100 mk)
perjantaihinperjantai-hin cf. perjantai ‘Friday’
pikkurahanapikku+raha-na cf. pikkuraha ‘small change’
rahamoney
rahayksikköraha+yksikkö ‘unit of currency’
rikkoato break, change
saadato get, obtain
sataa hundred
setelibill, bank note
suljettuclosed cf. auki
suoraandirectly
suuretsuure-t cf. suuri ‘large’
sähköelectricity
säästökirjanisäästö+kirja-ni ‘my savings passbook’ cf. säästökirja
säästääto save (up)
takaisinmaksuaikatakaisin+maksu+aika ‘due date’ cf. takaisinmaksu ‘repayment’
tallettaato deposit
talletuksilletalletuks-i-lle cf. talletus ‘deposit’
tiliaccount
tilillenitili-lle-ni
tililtänitili-ltä-ni
tulonitulo-ni cf. tulot
tulottulo-t ‘income’ cf. menot
vaihtaato (ex)change
vaihtorahavaihto-raha ‘change (tsurisen)’
vakuutuksetvakuutukse-t cf. vakuutus ‘insurance’
vartenfor, because of
verotax
vesiwater
viisikymppinenviisi+kymppi-nen ‘fifty-mark bill’
voinkovoi-n-ko ‘can I?’ cf. voida
voisittekovoi-si-tte-ko ‘could you?’
vuodessavuode-ssa cf. vuosi ‘year’
vuottavuot-ta cf. vuosi
yhdeksästäyhdeksä-stä cf. yhdeksän ‘nine’
yhtäequally
ynnä muutand so on