Copyright © 1983, 2001, 2004 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

3: Onko teillä tullattavaa?


1)Passinne, olkaa hyvä!
— Tässä.
Mikä on vierailunne tarkoitus?
— Olen lomalla / työmatkalla / liikeasioissa / opiskelija.
Kuinka kauan aiotte viipyä?
— Muutaman päivän / viikon / kuukauden / kaksi viikkoa...
— Olen läpikulkumatkalla.
2)Tarvitsenko Suomeen viisumin?
— Japanilaiset turistit eivät tarvitse Suomeen viisumia, mutta jos aiotte viipyä yli kolme kuukautta, tarvitsette viisumin. Jos aiotte työskennellä, tarvitsette myös työluvan.
3)Onko teillä tullattavaa? — Ei ole.
Virkailija: Olkaa hyvä ja avatkaa tämä matkalaukku. Onko teillä muuta matkatavaraa?
Turisti: Ei ole, siinä kaikki.
Virkailija: Selvä, kiitos!
Pitääkö minun maksaa tästä tullia?
4)Täyttäkää tämä kaavake!

Sanat

aiotteaio-tte ‘you (te) intend’ cf. aikoa ‘to intend’
avatkaaavat-kaa open! (te) cf. avata ‘to open
ei olethere is not cf. olla ‘to be’
eivät tarvitse(they) don't need cf. ei-vät ‘they don't’; tarvita ‘to need’
hyvägood
japanilaisetjapanilaise-t ‘Japanese (pl.)’ cf. japanilainen
josif
kaavakeform
kaikkiall
kaksitwo
kauanfor a long time
kolmethree
kuukaudenkuukaude-n cf. kuukausi ‘month’
kuukauttakuukaut-ta
liikeasioissaliike-asio-i-ssa ‘in business matters, on business’ cf. liikeasia ‘business’
lomallaloma-lla ‘on vacation’ cf. loma ‘vacation’
läpikulkumatkallaläpi+kulku+matka-lla ‘on a transit trip, for transit’ cf. läpikulku ‘transit', matka ‘trip, journey’
maksaato pay
matkalaukkumatka+laukku ‘suitcase’ cf. matka ‘trip, journey', laukku ‘bag’
matkatavaraamatka+tavara-a cf. matkatavara ‘baggage, luggage’; tavara ‘goods’
minunmy cf. minä
muttabut, however
muutamanmuutama-n cf. muutama ‘some, a number of’
myösalso
olkaaol-kaa ‘be! (te) cf. olla ‘to be’
onkoon-ko ‘is it?, is there?’ cf. olla
opiskelijaopiskel-ija ‘student’ cf. opiskella ‘to study’
passinnepassi-nne ‘your (te) passport’ cf. passi ‘passport’
pitääköpitää-kö ‘is it necessary?’ cf. pitää ‘to be necessary’
pitääköpitää-kö ‘is it necessary?’ cf. pitää ‘to be necessary’
päivänpäivä-n cf. päivä ‘day’
selväclear
siinäin it, there cf. se
tarkoituspurpose, intention
tarvitsenkotarvitse-n-ko ‘do I need?’ cf. tarvita ‘to need"
tarvitsettetarvitse-tte ‘you (te) need’
teilläte-i-llä ‘with you’ cf. te
tullattavaatullat-ta-va-a cf. tullattava ‘something to be examined at the customs’
tulliatulli-a cf. tulli ‘customs; duty’
turistitourist
turistitturisti-t ‘tourists’
työluvantyö+luva-n cf. työlupa ‘work permit’
työmatkallatyö+matka-lla ‘on a business trip’ cf. työmatka ‘business trip’
työskennelläto work, be employed
tästätä-stä ‘from this’ cf. tämä
täyttäkäätäyttä-kää ‘fill out! (te) cf. täyttää ‘to fill’
vierailunnevierailu-nne ‘of your (te) visit’ cf. vierailu ‘visit’
viikkoaviikko-a cf. viikko ‘week’
viikonviiko-n cf. viikko
viipyäto stay
viisumiaviisumi-a cf. viisumi ‘visa’
viisuminviisumi-n
virkailijaofficial
yliover, more than