Uusi Testamentti

Markuksen evankeliumin 1. luvun jakeet 9-18

1642

Ja se tapahtui nijnä päiwinä / että Jesus tuli Galileaan Nazaretist / ja castettin Johannexelda Jordanis. Ja cohta cuin hän astui wedestä ylös / näki hän Taiwat aukenewan / ja Hengen / tulewan alas hänen päällens nijncuin kyhkyisen. Ja äni tuli Taiwahist: Sinä olet minun racas poican / johonga minä mielistyn.

Ja Hengi aijoi hänen cohta corpeen / Ja hän oli sijnä corwes neljäkymendä päiwä / ja kiusattin Perkeleldä / ja oli petoin seas: ja Engelit palwelit händä.

Mutta sijte cuin Johannes oli otettu kijnni / tuli Jesus Galileaan / sarnaten Jumalan waldacunnan Euangeliumi / ja sanoi: Aica on täytetty / ja Jumalan waldacunda on lähestynyt / tehkät parannust / ja uscocat Euangeliumi.

Ja cosca Jesus käwi Galilean meren tykönä / näki hän Simonin ja Andreaxen hänen weljens / werckojans mereen heittäwän: sillä he olit calamiehet / Ja Jesus sanoi heille: seuratkat minua / ja minä teen teidän ihmisten calamiehixi. Ja he jätit cohta werckons / ja seuraisit händä.

Last modified: Oct 30 2005